Archive

Redevelopment

 • Mahavir Ashish

  Project: Mahavir Ashish  Location: Ghatkopar, Mumbai  Area: 1 Lakh Sq. Ft.  

 • Rose Queen

  Project: Rose Queen  Location: Khar (West), Mumbai  Area: 40 Thousand Sq. Ft.

 • Project at Yogi Nagar

  Project : Project at Yogi Nagar  Location : Borivali, Mumbai  Area : 4  Lakh Sq. Ft.  

 • Log In

    Project : Log In  Location : Kandivali   Area : 1 Lakh Sq.Ft.  

 • Kabra Embraze

  Project : Kabra Embraze  Location : Ghatkopar, Mumbai  Area : 1 Lakh Sq. Ft.  

 • Neona

              Project : Neona Location : Mulund, Mumbai Area : 1 Lakh Sq.Ft.  

 • Ananda

  Project : Ananda Location : Mulund, Mumbai Area : 1.2 Lakh Sq.Ft.  

 • Shree Society

  Project: Shree Society  Location: Andheri (West), Mumbai  Area: 23 Thousand Sq. Ft.

 • Roopnagar

  Project: Roopnagar  Location: Kandivali (West), Mumbai  Area: 2 Lakh Sq. Ft.

 • Pee Dee Society

  Project: Pee Dee Society  Location: Borivali (West), Mumbai  Area: 1 Lakh Sq. Ft.